logo banner
en    nl

Waar kan ik Belgische affiches vinden? In de gereputeerde collecties over de hele wereld. De grootste concentratie tref je natuurlijk in de eigen museumverzamelingen aan. Belgi� heeft er nogal wat. We focussen hier op de belangrijkste instellingen die hun collecties daadwerkelijk ook ge�nventariseerd en (min of meer) toegankelijk hebben gemaakt.

Brussel - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Via de website van deze biculturele instelling kan je online zoeken naar affiches in enkele van de belangrijkste affichecollecties van het land: Museum Vleeshuis (nu AMVC-Letterenhuis) Antwerpen, Koninklijke Musea voor Schone Kusten Brussel, Museum Elsene Brussel. De afbeeldingen kan je eveneens bestellen.
Catalogus NL / FR /ENG

Antwerpen - AMVC-Letterenhuis

Het AMVC-Letterenhuis verzamelt sinds zijn ontstaan in 1933 alle documentatie- en archiefmateriaal (brieven, handschriften, portretten, schilderijen, aanplakbiljetten enz.) dat representatief is voor het Vlaamse cultuurleven. De afficheverzameling was van in den beginne organisch verbonden met de overige collecties. Haar functie bleef dan ook in de eerste plaats documentair, m.a.w. het verzamelen van de affiches is nooit een doel op zich geweest.

Concreet betekent dit, enerzijds, dat in de sinds 1985 opgestarte geautomatiseerde inventaris de affiches worden gerangschikt op trefwoord, conform aan de indeling van de algemene bestandscatalogus (Klapper op het bezit), en anderzijds, dat de affiches in deze inventaris als document worden beschreven. Een ingebouwd verwijzingssysteem laat echter toe iconografisch belangrijke beeldaffiches gemakkelijk terug te vinden via de naam van de ontwerper en / of drukker. De inventaris is raadpleegbaar in de leeszaal van het AMVC, of de andere Antwerpse wetenschappelijke bibliotheken, die aangesloten zijn op het plaatselijk VUBIS-netwerk, maar evenzeer van op je huiscomputer.

De collectie omvat momenteel zo'n 30.000 stuks (tekstaffiches inbegrepen) en groeit dagelijks aan. In de loop der jaren heeft zij zich in de lengte en in de breedte uitgebreid. Inhoudelijk komen alle aspecten van het Vlaamse socio-culturele leven aan bod (commerci�le affiches worden slechts bewaard indien zij enige kunsthistorische waarde hebben).

Enkele accenten in de collectie zijn: de affiches i.v.m. de Vlaamse strijd (IJzerbedevaarten, Zangfeesten, Guldensporenslagherdenkingen), het Antwerpse culturele leven, de verkiezingen, de beide wereldoorlogen, het theater, Europalia, Festival van Vlaanderen; de afficheontwerpen van Jozef Peeters, Alfred Ost, Albert Daenens enz. De tentoonstelling Antwerpen geplakt. Vooroorlogse Antwerpse affichekunst (1993) en Antwerpen Lonkt... (2005) omvatte slechts een klein maar belangrijk deelaspect van de verzameling.

In het kader van de reorganisatie van de Antwerpse musea en de oprichting van het MAS (Museum aan de Stroom) nam men het gelukkige besluit de historisch waardevolle collectie van het Museum Vleeshuis (dat omgevormd is tot Museum Klank van de Stad), over te brengen naar het AMVC-Letterenhuis.

Vleeshuis

De affichecollectie van het Museum Vleeshuis is wat betreft ontstaansgeschiedenis en inhoud het best vergelijkbaar met deze van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Elsene, die ze echter qua omvang overtreft. Met haar ca. 4000 affiches, waarvan ongeveer 1500 exemplaren van v��r 1900, is ze zonder twijfel de belangrijkste openbare verzameling van het land.

Het museum dankt die rijkdom aan enkele grote fondsen. In 1914 verkocht Henri Grell, secretaris van de Soci�t� Belge des Affichophiles, zijn priv�-collectie van 1500 affiches aan het pas opgerichte museum. Jules Baetes, voorzitter van De Scalden, liet bij testament 637 reclamebiljetten aan het Vleeshuis na (1938). Deze stukken, bijna zonder uitzondering van absolute topkwaliteit, vormen een perfecte staalkaart van de lokale, nationale en internationale affichekunst van de zogenaamde Belle Epoque-periode en rechtvaardigen het bestaan van een zelfstandig affichemuseum.

Het Vleeshuis, dat nog tal van andere, uiteenlopende collecties bezit (van Egyptische mummies tot Antwerpse clavecimbels), verloor na 1938 de affiches uit het oog. Decennia lang bleven ze op zolder liggen, tot ze in de jaren '60 werden &herontdekt&. Op initiatief van mevr. J. Lambrechts begon in 1977 de revalorisatie: fotografie, inventarisatie, restauratie. Twee succesrijke tentoonstellingen in de Stadsfeestzaal volgden (1979 en 1981) en het Vleeshuis kreeg tientallen aanvragen tot bruikleen voor buitenlandse exposities.

Hoewel de collectie de facto een scherp profiel bezit, werd dit niet in overwogen selectiecriteria vertaald. Recente aanplakbiljetten, uit schenkingen van diverse Belgische instanties, waaronder ook heel wat, uit artistiek oogpunt, banale exemplaren, worden op dezelfde manier behandeld als pareltjes van een Grasset of een Mucha. Ook tussen de affiches die in 1992 door het Provinciaal Museum Sterckshof aan het museum in permanente bruikleen werden overgedragen en die zowel inhoudelijk als in de tijd een breed spectrum omvatten, zitten naast uiterst waardevolle aanvullingen, vele werken die in een kunsthistorische verzameling minder thuishoren. Het Vleeshuis is zich hiervan bewust, maar een tekort aan middelen en personeel verhindert voorlopig een ernstige verwerking.

In de jaren '90 werd af en toe een beperkte selectie affiches, rond een bepaald thema, gepresenteerd. Meer prestigieus van opzet was de retrospectieve Henri Cassiers (1994), waarin een belangrijk luik voor diens affichewerk was voorzien. De oude inventaris - op - steekkaart vertoonde veel lacunes en fouten. Ondertussen is de kennis van de nationale en internationale affichekunst er op vooruitgegaan, maar nooit werden de gebreken van die inventaris bijgestuurd. Tot overmaat van ramp heeft men alles gewoon overgenomen voor de geautomatiseerde inventarisatie. Die is voor het grote publiek niet toegankelijk.
NL/FR/ENG/DU / Catalogus NL

Brussel - Koninklijke Bibliotheek Prentenkabinet

Het Prentenkabinet maakt deel uit van de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel en is gehuisvest in het Paleis van Karel Van Lotharingen. Ongeveer 2 000 Belgische affiches, veelal van grote artistieke waarde, worden bewaard. Sinds enkele jaren is een inhaaloperatie bezig op het vlak van inventarisatie en ontsluiting. Zo kunnen de affiches die voor 2005 ge�nventariseerd werden, ook online teruggevonden worden.
Info NL / FR / Catalogus NL / FR / ENG

Brussel - Koninklijke Musea van Schone Kunsten van Belgi�

Wie de naoorlogse affichekunst wil bestuderen kan onmogelijk de verzameling van het KMSKB links laten liggen. Ons land is vele musea van moderne kunst en prentenkabinetten rijk, maar enkel het Brusselse museum heeft systematisch fondsen van hedendaagse afficheontwerpers aangelegd. Het artistieke gold daarbij als enig verzamelcriterium: er werd, zoals dat in vele andere openbare instellingen wel gebeurd is, geen onderscheid gemaakt tussen commerci�le en culturele affiches.

Het museum vervulde een pioniersrol in de herwaardering van de affichekunst, waarbij het initiatief uitging van Pierre Baudson, tevens lesgever aan het NHISK Ter Kameren. De eerste ernstige overzichtstentoonstellingen van de Belgische affichekunst vonden in het begin van de jaren '70 paradoxaal genoeg plaats in het buitenland: de eerste retrospectieve over de Belle Epoque-periode was de, in verschillende landen, rondreizende verzameling Wittamer-De Camps, de eerste expositie van modern werk greep plaats in Warschau (1971). P. Baudson verzorgde de samenstelling van deze laatste. Dankzij zijn contacten met professoren en studenten van Ter Kameren, kon het museum zich in die dagen in talrijke giften van afficheontwerpers verheugen. Voorts werd de collectie nog verrijkt met affiches van Milton Glaser (naar aanleiding van een expositie in 1976) en een uniek fonds ontwerpen, archivalia en affiches van Leo Marfurt (na diens overlijden in 1977). In 1980 trad het museum nog tweemaal sterk naar buiten met medewerking aan overzichtstentoonstellingen in Parijs en Brussel, n.a.v. 150 jaar Belgi�.

Sindsdien is het windstil geworden rond de collectie. Zeer uitzonderlijk werd nog werk aangekocht en tentoonstellingen bleven uit. Van de oorspronkelijke plannen om in de nieuwbouw ook een afdeling aan de affichekunst te wijden (1984), kwam niets terecht. Zulks verdient nochtans de in menig opzicht unieke collectie van ca. 1600 stuks. Een 1000-tal daarvan zijn reeds ge�nventariseerd en in principe consulteerbaar. Het museum bezit ook een aantal vooroorlogse creaties, w.o. het genoemde fonds-Marfurt. Met 33 ge�nventariseerde werken en 123 schetsen, ontwerpen en documenten in de niet-toegankelijke reserve, vormt het de "cr�me" van de collectie. Met 150 affiches steekt J. Key de Zwitser naar de kroon en ook A. Pasture en C. Rohonyi zijn goed vertegenwoordigd.
Het museum bevat een online inventaris maar daarin zijn geen affiches terug te vinden.
Info

Brussel - Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Het Legermuseum beschikt naast tal van andere fondsen, over een aparte, ongeveer 2.000 stuks tellende, affichecollectie. Het verzamelgebied van het museum omvat de militaire geschiedenis van de Merovingers tot heden, maar het affichefonds blijft (uiteraard) inhoudelijk in hoofdzaak beperkt tot beide wereldoorlogen. WO I en de daarbij aansluitende, onstabiele periode zijn het best vertegenwoordigd. Dit onderdeel bevat o.a. unieke exemplaren van de Weimar-republiek en de Baltische vrijkorpsen en werd in 1984 aanzienlijk uitgebreid door de schenking Dupriez, met Amerikaanse oorlogsbiljetten van de jaren 1917-1918.

De Belgische aanwezigheid bleef aanvankelijk beperkt tot enkele exemplaren van ontwerpers als Massonet, Paulus, t'Sas, Thiriar, Creten, Van Mieghem en Raemaekers. Aan dat tekort werd gedeeltelijk verholpen door een gift van de erven Ost, die het museum in 1989 verrijkten met 26 oorlogsaffiches van de kunstenaar, overwegend bestemd voor liefdadige doeleinden. Ligt het aantal affiches van WO II in de collectie beduidend lager dan dat van WO I, dan is Belgi� hierin alleszins prominenter vertegenwoordigd. Vermelden we vooreerst de exemplaren die in beslag genomen werden door het Krijgsauditoraat: ontwerpen voor het VNV of door Frans van Immerseel en andere, zich achter een pseudoniem verschuilende afficheontwerpers, zoals Gard en Germaan, voor Waffen-SS en Legioen Vlaanderen. Voorts zijn er de aanplakbiljetten voor caritatieve organisaties zoals Winterhulp van o.a. Sebregts, Van Noten en Darimont. Anti-Duitse affiches zijn om begrijpelijke redenen eerder zeldzaam maar komen wel voor (o.a. van Wilchar).

Talrijker vertegenwoordigd zijn de biljetten door de geallieerden in den vreemde uitgebracht ter ondersteuning van het Belgische volk, o.a. van het Belgian Information Center (New York) door buitenlandse ontwerpers als Cauvin en Sturbelle.

Voor de ontsluiting doet men een beroep op een, per land geordende, steekkaartencatalogus of de geautomatiseerde inventaris. De affiches van WO I zijn ook voor het grootste deel op dia vastgelegd. Het museum organiseerde reeds tweemaal een tentoonstelling over bepaalde deelaspecten van de collectie: Vrouw en kind in de affiches van WO I (1979) en, naar aanleiding van de schenking-Dupriez, Affiches op het oorlogspad (1986). Op dit moment kunnen meer dan 800 van de 2000 affiches online geraadpleegd worden.
Info / Catalogus NL / FR / ENG

Brussel - Museum Elsene

Het Museum van Elsene bezit een uit kunsthistorisch oogpunt ongemeen rijke collectie, waarvan de basis reeds werd gelegd in de ontstaans- en eerste glansperiode van het affiche: de zogenaamde Belle Epoque.

In 1906 schonk Joseph Botte, kolonel van het Belgische leger, zijn 490 stuks tellende afficheverzameling aan het museum, dat was opgericht in 1892. Dat is misschien een beetje vreemd, vermits hijzelf geen inwoner van Elsene was. Als beschermend lid van La Libre Esth�tique heeft hij wellicht het voorbeeld gevolgd van Octave Maus, die het museum al enkele keren verrijkt had. De schenking bevatte werken van nationale en internationale topkwaliteit die vandaag de dag onmogelijk nog zouden kunnen worden samengebracht. Voor Belgi� zijn vooral de tentoonstellingsbiljetten van La Libre Esth�tique, Le Sillon en Le Labeur goed vertegenwoordigd. Voorts bevat de collectie belangrijk Brits en Amerikaans werk, maar Frankrijk spant de kroon met een twintigtal aanplakbiljetten van Grasset, meer dan honderd van Ch�ret en achtentwintig creaties van Toulouse-Lautrec. Later werden nog twee werken van deze meester aangekocht, zodat zijn oeuvre nu op ��n na compleet is. Dat Elsene daarmee een uitzonderlijke plaats bekleedt, wordt bevestigd door de veelvuldige verzoeken tot ontlening voor buitenlandse exposities.

De verzameling is inmiddels door aankopen en schenkingen met nog eens ca. 430 affiches aangegroeid. Na hiaten in de "collection Botte" te hebben weggewerkt, streeft men nu een bescheiden inhaalbeweging na voor de tussen- en naoorlogse periode in Belgi�. Zo mocht men zich verheugen in schenkingen van werk van Massonet, Ost en Richez. Enkele jaren geleden werden enkele waardevolle affiches van Magritte en Marfurt aangekocht.

Samen met het Nationaal Jenevermuseum te Hasselt is het Museum van Elsene de enige instelling die een selectie van haar affichebezit in de permanente tentoonstelling heeft opgenomen. In het verleden werden reeds exposities gewijd aan Toulouse-Lautrec (1973) en Mucha (1984) en toonde men in Noord-Frankrijk de verzameling-Botte. Aangezien nog niet alle affiches van een verstevigende drager werden voorzien, is de collectie voorlopig enkel voor vorsers toegankelijk via een ontwerperscatalogus op steekkaart. Binnen afzienbare tijd wordt deze inventaris geautomatiseerd.
Info NL/FR/ENG

Gent - AMSAB - Instituut voor Sociale Geschiedenis

AMSAB is de afkorting van Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging. Het is in 1980 ontstaan uit het vroegere archief van de Belgische Socialistische Partij, Federatie Gent - Eeklo. Het archief verzamelt en inventariseert alle documentatie, in het heden en verleden over de Vlaamse Socialistische Beweging. De affichecollectie die er deel van uitmaakt is, mede dankzij het bezielende werk van de betreurde Lode Hoste, uitgebouwd tot de meest volledige, op haar gebied, van het land. Zij telt momenteel 7.500 stuks, waarvan ca. 5.000 beeldaffiches. Men treft er niet alleen affiches in aan van de partij (SP), vakbond (ABVV), mutualiteit en co�peratie, maar ook van moeilijker te omschrijven, alternatieve organisaties en initiatieven (klein links, vrijdenkersbeweging, pacifisme, jeugdwerking...). Ook aanplakbiljetten van de KP en anti-affiches worden er bewaard.

Het AMSAB rekent op schenkingen om de collectie verder uit te breiden en voert daarvoor een actieve prospectie naar alle geledingen van de partij. De tentoonstelling De Rode Verleiding. Een eeuw socialistische affiches (1985) en de bijhorende catalogus hebben alleszins bijgedragen tot de bekendmaking van de collectie en schenkingen gestimuleerd.

Voor de ontsluiting van het bestand kan je een beroep doen op steekkaarten, die thematisch zijn gerangschikt en voorzien van een foto. Voorts zijn er verwijzingssteekkaarten voorhanden op plaatsnaam en ontwerper. Je kan ook online de algemene inventaris raadplegen; affiches zoeken is niet makkelijk.
Info NL / Catalogus NL / ENG

Gent - Liberaal archief

Het Liberaal Archief (Gent) bezit vele collecties, samen goed voor ruim 6.000 meter . Je vindt er de archieven van de partij (PVV/VLD/Open-VLD) maar ook van de socio-culturele organisaties als het Willemsfonds, het Liberaal Vlaams Verbond en de Liberale Jonge Wachten / PVV-Jongeren. Tevens bewaart het archieven van personen die een bijdrage leverden tot de liberale beweging in Belgi�.
In het totaal bezit het Liberaal Archief zo'n 5.000 affiches m.b.t. de liberale beweging: zowel informatief van aard (aankondigingen van voordrachten en wedstrijden, programma's van concerten) als echte propagandabiljetten voor verkiezingen enz.
Op de website kan je via de rubriek "Iconografie" de meest markante stukken uit dit interessante fonds bekijken.

Info NL

Gent - Universiteitsbibliotheek

De afficheverzameling van de Universiteit Gent maakt deel uit van de universiteitsbibliotheek, wier geschiedenis ouder is dan die van de universiteit zelf en teruggaat tot de woelige periode na de Franse Revolutie. Eind van de 19de - begin 20ste eeuw kende de bibliotheek een enorme aangroei door de actieve verwervingspolitiek van toenmalig bibliothecaris Ferdinand van der Haeghen. Die wenste een heus documentatiecentrum voor Gent uit te bouwen. Niet alleen het aantal boeken nam toe, maar via schenkingen werden ook kaarten, prenten en affiches gerecupereerd, waardoor de basis werd gelegd voor de latere deelcollecties. Pas nadat rond 1960 de affichecollectie met twee schenkingen was verrijkt, ging men zich er actief bezighouden. Deze schenkingen, waarvan de ene (Vermeulen) nog omvangrijker was dan de andere (Derolez), bevatten een groot aantal culturele interbellum-affiches en bepaalden daardoor mee het huidige periodische accent van de collectie.

Sindsdien groeide de verzameling gestadig verder aan tot zo'n 10.000 stuks (inclusief tekstaffiches), deels door recuperatie, deels door kleinere schenkingen, o.m. van de vzw Vrede en Amnesty International. Een groot aantal filmaffiches behorende tot het Johan Daisne-archief maakt als dusdanig wel deel uit van de bibliotheek maar wordt niet in de collectie bewaard.

Wat de huidige verwervingspolitiek betreft, legt men inhoudelijk enkele klemtonen. Zo verzamelt men, in het bijzonder, de affiches van de eigen instelling en, meer in het algemeen, de culturele aanplakbiljetten voor de provincie Oost-Vlaanderen, met uitzondering van deze voor de stad Gent die in het Stadsarchief worden bewaard. Het ruilen van dubbele exemplaren gebeurt in principe alleen met andere universiteiten.

Nadat in 1962 de schenking-Vermeulen aanleiding had gegeven tot de tentoonstelling Affiches 1895-1961, Spiegel des tijds werden de eerste summiere pogingen tot inventarisatie ondernomen. De huidige ontsluiting gebeurt op twee manieren: voor eigen gebruik beschikt men over een ge�nformatiseerd systeem, voor de gebruiker werd een steekkaartencatalogus aangelegd. De klassering gebeurt thematisch per periode, de steekkaarten zijn soms voorzien van een contactafdruk. Alhoewel de collectie openstaat voor het publiek wordt consultatie, wegens gebrek aan personeel, niet echt gestimuleerd. Wie ze wil raadplegen, maakt dan ook best vooraf een afspraak. Dit neemt niet weg dat op de verzameling geregeld een beroep wordt gedaan voor studie en tentoonstellingen.
Info NL / ENG

Hasselt - Nationaal Jenevermuseum

Het Nationaal Jenevermuseum Hasselt is een relatief jong en maar erg dynamisch museum. In 1980 werd het als vzw opgericht met als doel het belichten van het patrimonium met betrekking tot de Belgische geestrijke dranken in het algemeen en tot de jenever in het bijzonder. Dit impliceert o.a. het verzamelen en bestuderen van het publicitair materiaal dat in de loop der jaren door de talrijke stokerijen werd gebruikt.

Van alle instellingen die in dit overzicht de revue passeren, verzamelt enkel deze instelling ook pancartes, emailborden en ander propagandamateriaal. Daarbij wordt niet enkel een documentair maar ook een artistiek criterium gehanteerd. Het project Jenever en likeur in kleur was daar een voorbeeld van. In tentoonstelling en publicatie werd een overzicht geboden van de Belgische jenever- en likeuraffiches van 1885 tot 1940. Internationaal was dat een primeur: hoe populair de kortdrankreclame ook mag zijn, nooit eerder was zij het voorwerp van een systematische studie. Ongeveer de helft van de opgenomen stukken kwam uit de eigen collectie. Het totale bezit bedraagt bijna 300 exemplaren, waaronder een tiende buitenlandse affiches en bijna de helft van v��r 1920.

In een thematische verzameling als deze zijn de anonieme reclamebiljetten even belangrijk als de grafische pareltjes van Belgi�s eersterangsontwerpers. Toch gaat het museum prat op topexemplaren van H. Cassiers, Privat-Livemont, L. Belloguet, R. Lagye, R. Magritte en R. Berckmans. In de stemmige lokalen van een voormalig stokerijgebouw zijn vele aanplakbiljetten in de permanente collectie opgenomen. De overige affiches zijn enkel na afspraak consulteerbaar; een gedetailleerde geautomatiseerde inventaris op diverse trefwoorden (o.m. iconografie, producent, ontwerper en drukker) vormt de toegang.

Voorlopig kan je de inventaris nog niet online raadplegen. In 1994 publiceerde het museum zijn affichecollectie in het kunstboek Jenever en Likeur in Kleur. Vandaag wordt gewerkt aan een tweede deel, waarin ook de promotievoering van na 1945 onder de loep wordt genomen.
Info NL / FR / ENG / DE

Mons - Mudaneum

Paul Otlet en Henri La Fontaine, twee Brusselse advocaten, richtten eind 19de eeuw een Internationaal Bureau voor Bibliografie op. Behalve informatie over alle mogelijke publicaties ter wereld (12 000 000 fiches) verzamelden ze ook foto's, bedrijfscatalogi, kranten, ... en affiches. Na een decennialang verblijf van de gigantische collectie in het Jubelpark, moest ze in 1972 verhuizen. De bewaringsomstandigheden in een ruimte onder het Rogierplein �n het management waren verre van professioneel. Tonnen materiaal werden vernield en hoogwaardige affiches doken zelfs in de handel op.

De Franse Gemeenschap bracht het restant van de collectie in 1996 over naar Mons, waar een nieuw hoofdstuk wordt geschreven in de geschiedenis van dit "internet op papier". De inventarisatie van de Mundaneum-fondsen gebeurt vandaag vakkundig. Van de kleine 20.000 affiches is nog maar een deel ontsloten; voorlopig staat de catalogus niet online.

Het Mundaneum en de stad Mons hebben zich een plaats in de affichewereld veroverd voornamelijk door hun organisatie van de Tri�nnale Internationale de l'Affiche Politique (2007 / 2010 / ...).
Info FR

La Louvière - Le Centre de la Gravure et de l'Image Imprimeé

Een samenwerking tussen la Communaut� fran�aise de Belgique Wallonie-Bruxelles en de stad La Louvi�re resulteerde eind de jaren '80 in de oprichting van dit documentatiecentrum. Behalve allerlei vormen van toegepaste grafiek, bewaart het Centre ook een 5.000 affiches. Het gaat om naoorlogse werken, vooral van Franstalige Belgische en buitenlandse kunstenaars, bijna uitsluitend voor de culturele sc�ne. Een actieve verwervingsstrategie bestaat niet; de uitbreiding van de collectie is dan ook afhankelijk van giften van nog levende kunstenaars, niet zelden na een retrospectieve ter plekke. Zo is Alechinsky sterk vertegenwoordigd. Van Jacques Richez wist de Franse Gemeenschap de originele afficheontwerpen voor het theater aan te kopen. Het Centre ontwikkelt een erg actief tentoonstellingsbeleid en is bijzonder creatief op het vlak van publiekswerking.

De bibliotheek, gekoppeld aan het documentatiecentrum, bevat vooral publicaties m.b.t. de vertegenwoordigde kunstenaars. Voor studie over de Belgische affichekunst in haar totaliteit komt ze niet in aanmerking.

Een kwart van de affiches zijn ge�nventariseerd maar de catalogus is niet online raadpleegbaar.
Info NL / FR / ENG

Leuven - Kadoc

Het KADOC werd in 1976 opgericht als interfacultair centrum van de KU Leuven in samenspraak met de Belgische bisschoppen en de belangrijkste katholieke organisaties. Het documentatiecentrum, dat materiaal verzamelt over het katholieke leven in Vlaanderen in al zijn facetten, werd opgesplitst in drie afdelingen: het archief, de bibliotheek en de audiovisuele documentatie. Tot deze laatste behoort onder meer een omvangrijke afficheverzameling van ca. 11.000 exemplaren, waarvan 75% beeldaffiches.

In principe werd voor de affiches geen apart aankoopbudget voorzien, maar de naambekendheid van het KADOC stond borg voor de schenkingen die nodig waren om de collectie te laten aangroeien. Op korte tijd werd zij op die manier vrij representatief voor haar verzamelgebied. Enkele belangrijke thema's, die erin aan bod komen, zijn: de verkiezingen (ca. 1.000 stuks waaronder ook anti-affiches), de Bonden van het H. Hart (ca. 500 stuks), ACV, KAJ en de jeugdbewegingen. Periodiek ligt de klemtoon in de collectie op de jaren van 1930 tot 1960.

De aanplakbiljetten worden bij binnenkomst geselecteerd naar formaat (A, B of C), krijgen een volgnummer (KC-A,B,C-nr.), en worden vervolgens gefotografeerd en beschreven. De rangschikking in de geautomatiseerde inventaris, aangesloten op het LIBIS-systeem, gebeurt thematisch op trefwoord, de beschrijvingen en de daaraan gekoppelde verwijzingen laten toe de affiches vanuit verschillende invalshoeken op te sporen.

De collectie wordt vrij veel geraadpleegd, hetzij voor wetenschappelijke publicaties, hetzij voor vieringen van plaatselijke heemkringen of andere verenigingen. Het repertorium dat verscheen, bevat weinig afbeeldingen.
Info NL / ENG / Catalogus NL / ENG

Liège - Museé de la Vie Wallonne

Sinds 1912 heeft het stedelijke Mus�e de la Vie Wallonne meer dan 3.500 affiches verzameld m.b.t het culturele, economische en politieke leven in Walloni�. In 1980 verscheen de belangwekkende tentoonstellingscatalogus L'affiche en Wallonie. Niet weinig tentoonstellingen van de laatste jaren in het Luikse of Walloni� zijn letterlijke citaten uit deze publicatie.

Vandaag is het museum voor onbepaalde tijd gesloten. Er bestaat geen online catalogus.
Info FR
(c)2008-2013 www.belgianposterpages.com